Festhochamt zum Patrozinium Mockersdorf
Freitag, 29. September 2023
19:00 Uhr
Pfarrkirche Mockersdorf
Mockersdorf 11, 95514 Neustadt am Kulm